top of page

שיעורי תורה והעשרה

גלעד.jpg

בס"ד

שלום וברכה לכולם

בראש השנה עוברים לפני ה' כבני מרון.

הגמרא מביאה 3 פירושים :

  1. כבני אימריא, כבשים כשמעשרים אותם מונים אחד אחד והעשירי מסומן קדש  לה' .

  2. כמעלה בית מרון (חורון) מעבר תלול וצר שניתן לעבור בו אחד אחד.

  3. כחיילותיו של בית דוד שהיו מונים אותם לפני היציאה לשדה הקרב אחד אחד.

שואלים חכמים מדוע 3 פירושים על אותו יסוד שכולנו נידונים בראש השנה אחד אחד .

אלא שיש בכל פירוש עצה טובה כיצד לעבור את יום הדין לשלום.

 

ראשית הכנעה וענוה ככבש סמל התמימות עם שאיפה לשלמות לתשובה שלימה לעבודתו יתברך לזכות לעשות שליחותינו .

 

העצה השנייה זה מידת הזהירות כשם שבמעלה הצר של בית חורון אדם נזהר מליפול כך כל העולם כולו גשר צר מאד יש לשים לב להתבונן ולפקח על מעשינו .

 

העצה השלישית לבוא מכח הכלל והאחדות ועמך כולם צדיקים זכות הכלל מגינה על היחיד.

 

שנזכה לקבל על עצמינו לגלות ולהופיע את מה שבורא עולם יעד לנו למען שמו ,תורתו ,עמו ונחלתו.

מתוך בריאות ושמחה

מוקירכם גלעד

bottom of page